• در حال حاضر سینما ماشین سرزمین موجهای خروشان غیر فعال می باشد.